نقد مباني فلسفي حقوق بشر
نقد مباني فلسفي حقوق بشر

ناشر: در دست تحقیق و تدوین
نویسنده: سید مسعود موسوی
مترجم:
صفحه:
نوبت چاپ:
تاریخ چاپ:
قیمت:

چکیده:

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com