شماره 22
شماره 22

سال: 11
شماره: 2
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 95
قیمت:

چکیده:

این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- هویت و هژمونی حقوق بشر بین المللی

  2- حقوق مبتنی بر هویت

  3- هویت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوری انتقـادی

  4- ایجاد رابطه شهروندی در عصر حقوق بشر از طریق جنگ

  5- حقوق بشر، امنیت انسانی و الاهیات سیاسی

  6- ترویج صلح، تحقق دموکراسی «رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر» نسبت به اسلام


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com