شماره 21
شماره 21

سال: 11
شماره: 1
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 95
قیمت:

چکیده:

این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی

  2- بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا

  3- قدرت، گفتگو و صلح

  4- حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی

  5- صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب

  6- نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش‌ها و واکنش‌های نظری


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com