شماره 17-18
شماره 17-18

سال: 9
شماره: 1-2
تاریخ انتشار: سال 93
قیمت:

چکیده:

 این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان

  2- صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چندقومیتی (متکثر): دموکراسی توافقی با تأکید بر مقایسه تطبیقی کشورهای بوسنی هرزگوین و عراق

  3- تحول قانون طبیعی و تأثیر آن بر ایجاد حقوق انتخاباتی

  4- نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی

5- حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

 6- جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

7- همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها از دیدگاه قرآن و نظام بین‌المللی حقوق بشر

8- Human Rights and the Search for an Overlapping Consensus: The Case of Islamic Political Morality

9-De-Secularization in Europe and the Consequences for the Nexus Human RightsReligion in the Middle East

10- Peace With Justice: The Grounds of Human Rights From a Faith-Based Perspective


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com