شماره 15-16
شماره 15-16

سال: 8
شماره: 1-2
تاریخ انتشار: سال 92
قیمت:

چکیده:

این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی

  2- رابطه منطقی حقوق بشر و دین

  3- حقوق طبیعی و حقوق بشر

  4- نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

  5- بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر

 6- هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران)

7- محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی

8- Communal Dimension of the Right to Freedom of Religion

9- Human Rights, Feminism and the Muslim Woman’s Identity

10- Identity and Human Rights in the Muslim World:Negotiating Norms in the Age of Globalization


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com