شماره 14
شماره 14

سال: 7
شماره: 2
تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1391
قیمت:

چکیده:

 این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی

  2- حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثـُّر

  3- دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه

  4- حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  5- اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری‌ها

 6- دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا

7- The European Convention on Human Rights: The Right to Freedom of Expression and Information restricted by Duties and Responsibilities in a Democratic Society


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com