شماره 13
شماره 13

سال: 7
شماره: 1
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1391
قیمت:

چکیده:

  این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش

  2- مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ‌های حقوق بشری

  3- ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن

  4- تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان

  5- مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی

 6- سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان

7- تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان


دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com