شماره 24
شماره 24

سال: 12
شماره: 2
تاریخ انتشار: 19/03/2017
قیمت:

چکیده:

 این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

1- رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب

2- حق بر حاکمیت بی طرف؛ دین، دولت و مسئلة انطباق با حقوق بشر

3- محدودیت‌های آزادی دین و بیان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتی مسلمانان و حقوق بشر بین‌المللی

4- آیا جقوق بشر بدون دین به سامان می رسد؟

5- «حق شرط‌های اسلامی» بر معاهدات حقوق بشری و جهانشمولی حقوق بشر در محدودة الگو‌واره‌های فرهنگ نسبی‌گرایی

6- مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر


دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com