شماره 25
شماره 25

سال: 13
شماره: 1
تاریخ انتشار: 21/09/2018
قیمت:

چکیده:

 این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

1- نخستین گام در شناخت حقوق بشر

2- اخلاق صلح در جهانی متکثر، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین

3- بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری

4- هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی

5- بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان

6- وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران


دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com