شماره 23
شماره 23

سال: 12
شماره: 1
تاریخ انتشار: بهار و تابستان 96
قیمت:

چکیده:

 این شماره از نشریه حقوق بشر حاوی 6 مقاله با عناوین زیر می باشد:

  1- چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری

  2-نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر

  3- داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری

  4- واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی

  5- حق بر زبان مادری و آموزش

  6- مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی


 دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com