دکتر سيد مسعود موسوي
دکتر سيد مسعود موسوي
مدیر مركز
استاديار دانشکده فلسفه
02532130286
hrr@mofidu.ac.ir


رزومه

تحصیلات:

- دکتری فلسفه، دانشگاه اوتاوا

- فوق لیسانس فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف

- مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فعالیت های اجرایی:

- رئیس دانشگاه مفید: از سال 1396 تا به الان

- مدیر مرکز مطالعات اسلامی مفید، تورنتو، کانادا: از سال 1393 تا به الان

- مدیر (و بنیان گذار) مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید: از سال 1380 تا به الان

- عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه مفید: از سال 1374 تا به الان

- قائم مقام دانشگاه مفید: 1370 تا 1393

- عضو هیات امنای دانشگاه مفید، قم، ایران: از سال 1370 تا به الان 

 

کنفرانس ها:

 1. رئیس پنجمین همایش دو سالانه بین المللی حقوق بشر با عنوان صلح، حقوق بشر و دین، 1388، مرکز مطالعات حقوق بشر، قم، ایران
 2. رئیس چهارمین همایش دو سالانه بین المللی حقوق بشر با عنوان حقوق بشر و دین، 1386، مرکز مطالعات حقوق بشر، قم، ایران
 3. رئیس سومین همایش دو سالانه بین المللی حقوق بشر با عنوان هویت، تفاوت ها و حقوق بشر، 1384، مرکز مطالعات حقوق بشر، قم، ایران
 4. رئیس دومین همایش دو سالانه بین المللی حقوق بشر با عنوان مبانی نظری حقوق بشر، 1382، مرکز مطالعات حقوق بشر، قم، ایران
 5. رئیس اولین همایش دو سالانه بین المللی حقوق بشر با عنوان حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، 1380، مرکز مطالعات حقوق بشر، قم، ایران

 

سردبیری:

 1. سردبیر مجله هستی و شناخت[نشریه فلسفی]، منتشر شده توسط دانشگاه مفید، 1393-1396
 2. سردبیر مجله حقوق بشر، منتشر شده توسط مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید، از 1385 تا 1395.
 3. سردبیر مجله نامه فلسفی: فصلنامه فلسفه، منتشر شده توسط دانشگاه مفید، از 1382 تا 1389.
 4. سردبیر مجله نامه مفید: فصلنامه علوم انسانی، منتشر شده توسط دانشگاه مفید، از 1376-1382

 

کتب و مقالات جدید:

 1. "سربستگی حقوق بشر"، پذیرفته شده در نشریه حقوق بشر
 2. " نخستین گام در شناخت حقوق بشر"، مجله حقوق بشر، دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397
 3. " باور مذهبی و همزیستی: موانع نظری"، ارائه شده در کنفرانس ادیان ابراهیمی و همزیستی مسالمت آمیز، دانشگاه مفید، قم، دی 1397
 4. " باور مذهبی و دانش افلاطونی"،  مجله هستی و شناخت، دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394
 5. "ظهور حقوق بشر"، پذیرفته شده در نشریه حقوق بشر
 6. "چالش­های مفهومی حقوق بشر"، اعتماد، شماره 2577، دی 1391
 7. "عدالت: بازتاب های فلسفی"، اعتماد، شماره 2408، اردیبهشت 1391.
 8. کارنپ و کواین در باب تحلیلیت
 9. هویت، تفاوت ها و حقوق بشر: مجموعه مقالات (همراه با یک مقدمه تحلیلی)، در مرحله انتشار به زبان فارسی و انگلیسی توسط مرکز مطالعات حقوق بشر
 10. "پذیرش اسلام در فضای غربی"، ارائه شده در کنفرانس منطقه یورو-مدیترانه: مذاهب و دیدگاه های جدید برای گفتگو؟، ترنتو، ایتالیا، 28-29 مهر 1390.
 11. زمان: مفوم زمان در فیزیک و فلسفه، تهران، 1385

 

سوابق تدریس:

 

از سال 1376 تا به الان، موضوعات متفاوتی  را به کررات در سطوح کارشناسی و ارشد تدریس نموده ام

- دروس کارشناسی:

تاریخچه فلسفه جدید (از بیکن به هیوم)

تاریخ فلسفه تحلیلی (شامل فرگه، راسل، ویتگنشتاین، کارنپ و کواین)

فلسفه علم

عدالت

- دروس کارشناسی ارشد:

موضوعات انتخاب شده در فلسفه تحلیلی

فلسفۀ حقوق بشر

فلسفۀ جان لاک

فلسفۀ رنه دکارت

- دکتری:

معنا، ذات و پرسش هستی شناختی

- پایان نامه ها:

نقش هنر و ادبیات در ترویج حقوق بشر

مبانی فلسفی حقوق بشر از دیدگاه ژان ژاک روسو

اندیشه از دیدگاه فرگه

رویکرد ریچارد رورتی نسبت به حقوق بشرمنابع مطالعاتی پیش نهادی

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com