سومين دادگاه مجازي


تاریخ رویداد: 1387/12/22
مکان: دانشگاه مفید
سومين دادگاه مجازي

در راستاي طرح ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت و در اجراي يكي از اهداف كلينيك حقوقي، سومین جلسه دادگاه مجازي با حضور تعداد قابل توجهي از دانشجويان رشته حقوق به عنوان درس كارورزي قضايي در شش گروه كاري در موضوعات متعدد حقوقي - كيفري و خانواده در دانشگاه مفید برگزار شد.


تاریخ انتشار: 1387/12/22    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com